Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbikban „ÁSZF”) tartalmazzák Vonnák István (egyéni vállalkozó) mint szolgáltató (a továbbiakban “Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (www.teddegyedive.hu) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Vonnák István

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: teddegyedive@gmail.com

Telefonszámai: +36-20-8000-345

A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hátszegi utca 8.

Nyilvántartási szám: 53374734

Adószám: 69568866-1-27

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A szerződés tárgya a www.teddegyedive.hu internetes áruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerhetik meg. A termékek adatait, leírását és egyéb jellemzőit legjobb tudomásunk szerint töltjük fel. Ezeknek a valóságtól való eltérésükért felelősséget nem vállalunk. A weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve magyar. Az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásban foglalt szerződésnek, és azokat Vonnák István (egyéni vállalkozó) nem iktatja.

1.3. A vásárlási szerződés Vonnák István (egyéni vállalkozó), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A rendelés elfogadásához a Megrendelő oldalon található név, postacím, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név adatai szükségesek. Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések pontos teljesítése, illetve szükség esetén a kapcsolatfelvétel érdekében kérjük. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk.

 

Adatkezelési tájékoztató

1.4. https://www.teddegyedive.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.5. A weboldalon és webáruházban található termékek egyedi megjelenését / kivitelezésére van lehetőség. 

1.6. A webáruházban található termékek csakis futárszolgálat által vehetőek át, amely díját a vásárlás menete során a megrendelő meismerhet.

 

A megrendelések és azok feldolgozásának menete

1.7. A termékekre kattintva az oldal felhozza a webáruházban található összes terméket, termékkategóriákat. Amennyiben részletes információra kíváncsi, a képre kattintva a termék kinagyítható, illetve a képre húzott egér a kiegészítő információkat ad. A termék alatt található az egységár.

 A termékek kosárba helyezése semmilyen kötelezettséget nem jelent sem az Ön, sem Vonnák István (egyéni vállalkozó) részéről. A kosárba helyezheti mindazokat a termékeket, amelyekről úgy gondolja, hogy meg fogja vásárolni. A későbbiek során azonban törölhet termékeket (akár az összeset) a kosárból, vagy újabbakat helyezhet bele még a vásárlás véglegesítése előtt.

A kosár tartalma nézetben még lehetősége van módosítani az egyes termékekre vonatkozó megvásárolni kívánt darabszámot (ekkor a részösszeg alatt található “Kosár frissítése” gomb megnyomása szükséges), tételeket törölhet a listából, illetve elküldheti a megrendelését a “Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával. Ezt követően a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező, mely kizárólag a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kéri. A megrendeléshez regisztráció nem szükséges.

A rendelés összesítő oldalon utoljára áttekintheti a megvásárolt termékeket, illetve informálódhat a rendelési összeghez tartozó szállítási díjról is. A termékek, illetve a darabszámok ekkor már nem módosíthatóak.

A megrendelést kizárólag futárszolgálat általi átvétellel teljesítjük.

A rendelés leadását követően rendszerünk azonnal, automatikusan küld egy e-mailt, megerősítést a rendelésben leadott termékek feltüntetésével, a vásárlás összegével és a fizetendő végösszeggel.

1.8. A termékek kiszállításának dátuma a megrendelést követően akár 14 nap is lehet rendelkezésre állástól függően, amennyiben a rendelés teljesítése még ennél is hosszabb időt vesz úgy, kollégánk egy e-mailban jelzi a szállítás várható dátumát.

Felhívjuk minden kedves vásárló figyelmét, hogy az internetes kereskedelemre vonatkozó jogszabályok értelmében, az áru megrendelése egyben kötelezettséget is keletkeztet a termék megvásárlására és átvételére, mivel szerződés létre jön, ha a kereskedő automatikus visszaigazolását követően egy újabb e-mailben értesíti a vásárlót a megrendelés teljesítéséről, a termék kiszállításának időpontjáról.

 

Vételár

1.9. A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási ár az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös megegyezésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

A termékek kifizetését a megrendelés során válaszott módon kell teljesítenie a megrendelőnek.

Elállás joga

 

1.10. A fogyasztónak joga van a termék(ek) átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, akkor azt nyilatkozat minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. A fogyasztó elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl.: postán, telefonon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a szolgáltató részére.

 E-mail: teddgyedive@gmail.com

 

 

Garancia, jótállás

1.11. Termékeinkre 1 hónap garanciát vállalunk. 

Panaszkezelés

1.12. A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a fogyasztó neve, lakcíme,
  2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
  6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Egyéb

1.13. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

illetékességét.

 

 

 

Székesfehérvár, 2019. Április 1.